Hållbarhet

Miljö och hållbarhet

För att på riktigt göra skillnad i världen med blicken riktad mot framtiden är minskad påverkan på miljön och en långsiktigt hållbar utveckling centrala frågor för oss på Boxco. Som leverantör strävar vi efter att vara öppna och transparenta när det kommer till vårt engagemang för miljön, och vi arbetar ständigt för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi har sedan länge implementerat en väl dokumenterad miljöpolicy där vi kontinuerligt förbättrar våra arbetsmetoder och rutiner för att främja en bättre och mer hållbar miljö.

Satsar på miljömedvetna produkter

Vi planerar och genomför vår verksamhet med utgångspunkt från ISO 14001, och tar hänsyn till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, samt följer både nationella och internationella miljölagar. Genom att satsa på miljömedvetna produkter och noggrant välja leverantörer minskar vi vår resursförbrukning och tar större hänsyn till naturens kretslopp.

Boxco strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och ekonomiskt hållbart sätt, samtidigt som vi minimerar vår påverkan på miljön och förvaltar våra globala resurser på bästa möjliga sätt. Hållbarhet utgörs av tre olika parametrar som alla behöver beaktas lika mycket för att företaget ska nå framgång: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Vi arbetar med ständiga förbättringar.